Участвай в нашата Коледна игра с награди, по случай настъпващите най-светли празници

Един от вас ще спечели Пъзел в магическа форма и кутия /за момче или момиче/

 

Правила:
1. Харесай страницата ни във Facebook - https://www.facebook.com/tochici

2. Харесай страницата ни в Instagram - https://www.instagram.com/tochici_kidswear/

3. Сподели с нас в коментар снимка на своето детенце край коледна украса
4. Отбележи двама свои приятели в коментаритe, които също биха се включили в игратa
Период на играта: 06.12-13.12.2023

Победителите ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез специализиран софтуер на 14.12.2023, резултатите ще публикуваме също на 14.12.2023

ВАЖНО!
Пъзелът ще бъде изпратен след контакт с победителя, като преди това ще бъде уточнено кой от двата вида иска победителя и къде да бъде изпратена наградата. Доставката е за сметка на изпращача.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАШАТА ИГРА

Описаните по-долу правила определят условията и сроковете, отнасящи се за пост-играта във Facebook, наричана по-долу, за краткост Коледна игра

1. Общи
1. 1.1. Възложител и организатор на Играта е „Бокал С“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:гр.София,ул. Будапеща 65 (наричано по-долу „Организатор“). Участниците в "Коледна игра" са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на "Коледна игра" (наричани по-долу “Официални Правила”). Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта. Организаторът на "Коледна игра" си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Facebook страница https://www.facebook.com/tochici

1.2. Срок: Играта се провежда за периода от 06.12.2023 - 13.12.2023г.
1.3. Територия: Играта се организира и провежда на територията на Република България.
1.4. Други: Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в "Коледна игра"
С извършването на което и да е от действията за участие в"Коледна игра", участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.

 

2. Участници
2.1. Участник в "Коледна игра" може да бъде всяко физическо лице, навършилo 18-годишна възраст с постоянен адрес в България и регистриран профил във Facebook.
2.2. Участието в "Коледна игра" е безплатно и не е обвързано с покупка. Участникът се включва в "Коледна игра", когато отбележи двама свои приятели в коментар под публикацията на играта на Facebook https://www.facebook.com/tochici, като предварително е харесал страницата на ТОЧИЦИ във Facebook,Instagramи и е посочил продукт желае да получи

 

3. Механизъм
На Facebook стрницата ни https://www.facebook.com/tochici , за периода на провеждане на "Коледна игра" има публикация, поставена от Организатора. Участникът вписва като коментар двама свои приятели под самата публикация, като предварително е харесал страницата на ТОЧИЦИ във Facebook,Instagram и е посочил продукт коя раничка иска да получи и да участва за награда от Будителската игра има само Участник, изпълнил всички условия на "Коледна игра"
Наградата:
Пъзел за момче/момиче с ефектна форма и в красивак кутия от www.tochici.bg

 

4. Всички участници в "Коледна игра" безусловно и неотменимо се съгласяват, че резултатите от играта са окончателни и не подлежат на оспорване от когото и да е, на каквото и да е основание.

5. Получаване на наградата
5.1. Победителите от играта следва в срок от 1 седмица от направената публикация да се свърже с Организатора, като ни пише съобщение на страницата ни във Facebook, като посочи телефон за връзка, име и фамилия, за да получи повече инструкции за получаване на наградата.
5.2. Наградата ще бъде изпратена в срок от 3 дни от предоставянето на информацията за сметка на изпращача.

 

6. Публичност
6.1. Лицата, участващи в "Коледна игра" изрично, неотменимо и безусловно се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, Организаторът има право, с цел популяризиране резултатите от Играта, без да е необходимо даването на допълнително съгласие от тяхна страна, да използва предоставените от печелившия участник в "Коледна игра" имена, снимка и други данни във Facebook, аудио, печатни и видео материали, които се разпространяват/излъчват публично, за срок до 1 година, считано от приемо-предаване на наградата.
6.2. Участниците в "Коледна игра" се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством лични съобщения във Facebook, телефонни разговори и SMS съобщения по време на играта и за период от 1 (един) месец след края ѝ.

 

7. Защита на личните данни
7.1. Лицата, участващи в Играта изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и за срока на провеждане на "Коледна игра", а при спечелване на награда – за оформяне за приемо-предаването ѝ.
7.2. Участниците в "Коледна игра" са информирани, че: Предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за участие в "Коледна игра"; Предоставените лични данни ще бъдат обработвани единствено на територията на Република България; Титулярът на лични данни има право до получаването на награда да оттегли предоставеното съгласие, а без ограничение във времето има право да изиска достъп, корекция или изтриване на личните си данни, да поиска ограничение на или да направи възражение срещу обработването, както и право на жалба до Комисия за защита на личните данни; Гореспоменатите права могат да бъдат упражнявани чрез изпращане на e-mаil до: office@tochici.bg

 

8. Други
8.1. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Играта участник, който не спазва Официалните правила, или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи.
8.2. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил във Facebook.
8.3. Не се допуска размяна на наградата срещу пари.

 

icon

За поръчка на по-голям брой артикули от този продукт, моля свържете се с нас на телефон 0882 46 18 68