Участвай в нашата „Будителска“ игра с награди, по случай – Първи ноември – Ден на народните будители

Един от вас ще спечели Раница /за момче или момиче/ с любими анимационни герои

 

Правила:
1. Харесай страницата ни във Facebook - https://www.facebook.com/tochici

2. Харесай страницата ни в Instagram - https://www.instagram.com/tochici_kidswear/

3. Сподели с нас в коментар кой/кои, според теб, са съвременните ни будители и защо?
4. Отбележи двама свои приятели в коментаритe, които също биха се включили в игратa
Период на играта: 27.10.2023 – 02.11.2023г.

Победителите ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез специализиран софтуер на 03.11.2023, резултатите ще публикуваме също на 03.11.2023

ВАЖНО!
Раницата ще бъде изпратена след контакт с победителя, като преди това ще бъде уточнено кой модел иска победителя и къде да бъде изпратена наградата. Доставката е за сметка на изпращача.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАШАТА ИГРА

Описаните по-долу правила определят условията и сроковете, отнасящи се за пост-играта във Facebook, наричана по-долу, за краткост Будителска игра

1. Общи
1. 1.1. Възложител и организатор на Играта е „Бокал С“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:гр.София,ул. Будапеща 65 (наричано по-долу „Организатор“). Участниците в "Будителска игра" са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на “Будителска игра“ (наричани по-долу “Официални Правила”). Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта. Организаторът на “Будителска игра ” си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Facebook страница https://www.facebook.com/tochici

1.2. Срок: Играта се провежда за периода от 27.10.2023 до 02.11.2023
1.3. Територия: Играта се организира и провежда на територията на Република България.
1.4. Други: Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в „Будителска игра“
С извършването на което и да е от действията за участие в„Будителска игра“, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.

 

2. Участници
2.1. Участник в “Будителска игра“ може да бъде всяко физическо лице, навършилo 18-годишна възраст с постоянен адрес в България и регистриран профил във Facebook.
2.2. Участието в „Будителска игра“ е безплатно и не е обвързано с покупка. Участникът се включва в „Будителска игра“, когато отбележи двама свои приятели в коментар под публикацията на играта на Facebook https://www.facebook.com/tochici, като предварително е харесал страницата на ТОЧИЦИ във Facebook,Instagramи и е посочил продукт желае да получи

 

3. Механизъм
На Facebook стрницата ни https://www.facebook.com/tochici , за периода на провеждане на „Будителска игра“ има публикация, поставена от Организатора. Участникът вписва като коментар двама свои приятели под самата публикация, като предварително е харесал страницата на ТОЧИЦИ във Facebook,Instagram и е посочил продукт коя раничка иска да получи и да участва за награда от Будителската игра има само Участник, изпълнил всички условия на „Будителска игра“
Наградата:
Раница за момче/момиче с любим анимационен герой от www.tochici.bg

 

4. Всички участници в “Будителската игра“ безусловно и неотменимо се съгласяват, че резултатите от играта са окончателни и не подлежат на оспорване от когото и да е, на каквото и да е основание.

5. Получаване на наградата
5.1. Победителите от играта следва в срок от 1 седмица от направената публикация да се свърже с Организатора, като ни пише съобщение на страницата ни във Facebook, като посочи телефон за връзка, име и фамилия, за да получи повече инструкции за получаване на наградата.
5.2. Наградата ще бъде изпратена в срок от 3 дни от предоставянето на информацията за сметка на изпращача.

 

6. Публичност
6.1. Лицата, участващи в “Будителската игра ” изрично, неотменимо и безусловно се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, Организаторът има право, с цел популяризиране резултатите от Играта, без да е необходимо даването на допълнително съгласие от тяхна страна, да използва предоставените от печелившия участник в „Будителска игра” имена, снимка и други данни във Facebook, аудио, печатни и видео материали, които се разпространяват/излъчват публично, за срок до 1 година, считано от приемо-предаване на наградата.
6.2. Участниците в “Будителска игра ” се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством лични съобщения във Facebook, телефонни разговори и SMS съобщения по време на играта и за период от 1 (един) месец след края ѝ.

 

7. Защита на личните данни
7.1. Лицата, участващи в Играта изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и за срока на провеждане на “Будителската игра ”, а при спечелване на награда – за оформяне за приемо-предаването ѝ.
7.2. Участниците в “ Будителската игра ” са информирани, че: Предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за участие в “Коледна игра”; Предоставените лични данни ще бъдат обработвани единствено на територията на Република България; Титулярът на лични данни има право до получаването на награда да оттегли предоставеното съгласие, а без ограничение във времето има право да изиска достъп, корекция или изтриване на личните си данни, да поиска ограничение на или да направи възражение срещу обработването, както и право на жалба до Комисия за защита на личните данни; Гореспоменатите права могат да бъдат упражнявани чрез изпращане на e-mаil до: office@tochici.bg

 

8. Други
8.1. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Играта участник, който не спазва Официалните правила, или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи.
8.2. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил във Facebook.
8.3. Не се допуска размяна на наградата срещу пари.

 

icon

За поръчка на по-голям брой артикули от този продукт, моля свържете се с нас на телефон 0882 46 18 68